แก้ไข* การทำฝาเรือนจากไม้ไผ่ :)

23/01/2010

 

ก า ร ทำ  ฝ า เ รื อ น จ า ก ไ ม้ ไ ผ่   :  )

 เรือนไทย”  ของเรามีบรรยากาศเย็นสบาย เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของไทยเราโดยแท้วัสดุก่อสร้างเรือนไทย ที่ทำให้เรือนไทยเย็นก็คือ “ไม้” ซึ่งเป็นวัสดุท้องถิ่นที่หาง่ายและมีมากที่สุด เพราะไม้เป็นฉนวนเมื่อพลบค่ำความร้อนจึงไม่ได้ถูกส่งผ่านเข้าภายในห้อง และไม่มีความร้อนมากมายที่จะกระจายออกจนทำให้ห้องร้อน…เรือนไทยจึงเย็น

 

 

 

 

 

เหตุผลที่เลือก 

      ต้องการศึกษาภูมิปัญญา การเลือกทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีความงามบริสุทธิ์แบบธรรมชาติ สะท้อนถึงความเป็นอิสระและการแสดงออกของความคิดเฉลียวฉลาด  ตลอดจนความสามารถ ก า ร เ ข้ า ใ จ วั ส ดุ ไ  ม้ ไ ผ่ ที่ผสานกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของการดำรงชีวิต ส่งผลให้มีการพัฒนารูปแบบเป็น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ส ถ าปั ต ย ก ร ร ม  ที่ เน้นในเรื่องความโปร่งโล่ง ให้แสงและลมเข้าได้ ฝาผนังเป็นไม้ ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นฉนวนอันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรือนไทยเย็น..

จุดประสงค์การศึกษา:

1. ต้องการศึกษาคุณสมบัติของ  “ ไ ม้ ไ ผ่   ” ช่วยสร้างความเย็นให้บ้านได้อย่างไร ?

2.ต้องการศึกษาฝาเรือนไม้ไผ่ในจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก มีรูปแบบอย่างไร ?

3.ต้องการศึกษาข้อดี และข้อด้อยของไม้ไผ่กับไม้ทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลก

4. ต้องการศึกษาว่าทำไม เรือนไม้ไผ่ถึงเริ่มลดลงกว่าที่เคยมีมาในอดีต ทั้งที่วัสดุไม้ไผ่

สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น

5. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ( ไม้ไผ่) ในท้องถิ่นพิษญุโลก

กระบวนการศึกษา 

เริ่มหาข้อมูลบางส่วนในอินเตอร์เน็ต  และศึกษาจากเรือนข้าง ม. นเรศวร

เน้นไปที่เรือนชาวบ้านชนบทที่อยู่กับธรรมชาติ เนื่องจากมีวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างช้าๆ ซึ่งบางส่วนยังคงความเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้

ขอบเขตในการศึกษา

–   ตำบลท่าโพธิ์   (หมู่บ้านหลังม.) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

–   มีความรู้ความเข้าใจภูมิปัญญาของชาวบ้าน  การทำฝาเรือน “ ฝาเรือนไม้ไผ่ ” ช่วยให้บ้าน

เย็นอย่างไร?

– ได้เรืยนรู้จากชาวบ้านในเรื่องเรือนไม้ไผ่ของชาวพิษณุโลก  ว่ามีความพิเศษกว่าบ้าน

ทั่วไปอย่างไร!

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: